Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Acute Hematological Profile Response to One Session of Aerobic and Anaerobic Exercise among Young Male Kickboxers

Mohammad Ali AZARBAYJANI 1 ,Rozita FATHI 2 ,Asieh Abbasi DALOII 3 ,Ahmad ABDI 3 ,Hoseyn FATOLAHI 1
1 Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Ira
2 Department of Exercise Physiology, Mazandaran University, Tehran, Ira
3 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Ira
DOI : 10.5152/tftrd.2014.24654

Objective: The aim of this study is to investigate the effects of a one-session aerobic and anaerobic exercise on some hematological variables in young men kickboxing.

 

Material and Methods: Thirteen young male kickboxers were randomly separated in two control and experimental groups. The experimental group performed anaerobic (running based anaerobic test: RAST) and aerobic exercise (running 1 mile) on separate days. Blood samples were taken before and immediately after exercise, during 45 min and 90 min of recovery. Leukocyte [white blood cell Count (WBC), lymphocytes (LYM)] and erythrocyte variables [red blood cell count (RBC), hemoglobin (HGB) and hematocrit (HCT)] and platelets (PLT) were measured.

 

Results: After correcting plasma volume, results showed that WBC, LYM, and PLT significantly increased while PLT decreased immediately after exercise. However, RBC, HGB, and HCT did not change significantly.

 

Conclusion: According to the obtained results, it can be advised that one-session anaerobic RAST can cause more changes in hematological profiles of kickboxers. Therefore, it may be a reason that kickboxing relies on anaerobic power.  

 


 

Turkish

 

Başlık: Genç Erkek Kick-Boksörler Arasında Tek Seans Aerobik ve Anaerobik Egzersize Cevaben Akut Hematolojik Profil 

 

Anahtar kelimeler: Lökositler, eritrositler, kick-boks, RAST

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç erkek kick-boks yapanlarda tek seans aerobik ve anaerobik egzersizin bazı hematolojik değişkenler üzerine etkilerini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: On üç genç erkek kick-boksör rastgele iki kontrol ve deney grubuna ayrıldı. Deney grubu ayrı günlerde anaerobik (koşmaya dayanan anaerobik test: RAST) ve aerobik egzersiz (bir mil koşu) yaptı. Kan örnekleri egzersizin öncesinde ve hemen sonrasında, dinlenmenin 45. dakikasında ve 90. dakikasında alındı. Lökositler [Beyaz kan hücresi sayımı (WBC), lenfositler (LYM)] ve eritrosit değişkenleri [kırmızı kan hücresi sayımı (RBC), hemoglobin (HGB) ve hematokrit (HCT)] ve trombosit (PLT) ölçüldü.

 

Bulgular: Plazma hacmini düzelttikten sonra sonuçlar, egzersizden hemen sonra PLT azalırken, WBC, LYM ve PLT’nin belirgin olarak arttığını gösterdi. Ancak, RBC, HGB ve HCT önemli bir değişiklik göstermedi.

 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, tek seans anaerobik RAST’ın kick-boksörlerin hematolojik profillerinde daha fazla değişikliğe neden olabildiği söylenebilir. Dolayısıyla, bu kick-boksun anaerobik güce dayanmasının bir nedeni olabilir.

Keywords : Leukocytes, erythrocytes, kickboxing, RAST