Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

The Awareness of Physicians and Allied Health Professionals about Cardiopulmonary Rehabilitation: A Cross-Sectional Survey Study

Selda Sarıkaya 1 ,Birkan Sonel Tur 2 ,Yeşim Kurtaiş 2 ,Hale Üzümcügil Karapolat 3 ,Feray Soyupek 4 ,Meliha Hafız 2 ,Ümit Sarp 2 ,Burcu Duyur Çakıt 5 ,Nesrin Demirsoy 6 ,Özden Özyemişci Taşkıran 6 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 7 ,Serap Tomruk Sütbeyaz 8 ,Ebru Alemdaroğlu 9 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 10 ,Asuman Doğan 8 ,N. Kutay Ordu Gökkaya 8 ,Belma Füsun Köseoğlu 11 ,Rengin Güzel 12 ,F. Figen Ayhan 5 ,Figen Tuncay 5 ,Duygu Geler Külcü 13 ,Emel Ekşioğlu 14
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
5 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
7 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
8 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
9 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
10 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
11 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
12 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
13 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
14 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Etlik İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.72677

Objective: Cardiopulmonary (CPR) programs were developed to improve and stabilize the physical, psychological, social, mental, professional, and economic conditions of patients with cardiovascular and pulmonary diseases. Although it is known that CPR reduces mortality and morbidity, it is not widely implemented as it is in Turkey. In this study, we aimed to determine the level of CPR awareness among physicians and allied health professionals.

 

Material and Methods: This was a multi-center, cross-sectional survey study. The study included physicians, nurses, physiotherapists, and other allied health professionals who were informed about the survey and provided written consent to participate.

 

Results: A total of 727 volunteers from 12 different centers were included in the study. Of the participants, 59.5% were physicians, 31.4% were nurses, 5.9% were physiotherapists, and 3.2% were other allied health professionals; 79.3% participants answered the question on if they have had any idea about CPR. Participants indicated that patients should be referred to cardiac pulmonary rehabilitation after a coronary artery bypass (83.8%), chronic obstructive pulmonary disease (83.2%), and cardiac valve surgery (38.9%). Only 40.1% of the survey participants provided information about CPR to patients, while 20.5% did not provide any information about CPR.

 

Conclusion: This survey study determined that in centers where CPR could be implemented, health professionals have knowledge about CPR. If the study were conducted nationwide, the level of awareness might be even lower. Although it is an idea of CPR, the level of knowledge for this issue is not adequate. As the number of the CPR centers will increase, the knowledge of doctors and allied health professionals will advance.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Konusunda Hekimler ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Bir Anket Çalışması

 

Anahtar kelimeler: Kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, farkındalık, bilgi, sağlık çalışanı

 

Amaç: Kardiyopulmoner rehabilitasyon (KPR); kardiyovasküler ve pulmoner hastalığı olan hastalar için fiziksel, psikolojik, sosyal, ruhsal, mesleki ile ekonomik durumun korunması ve iyileştirilmesi amacı ile geliştirilmiş bir programdır. Kardiyopulmoner rehabilitasyonun morbidite ve mortaliteyi azalttığı bilinmekle birlikte, Türkiye’de yaygın olarak uygulanamamaktadır. Bu çalışma ile sağlık çalışanlarının bu konudaki farkındalık düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma çok merkezli, kesitsel bir anket çalışmasıdır. Hekimler, hemşireler, fizyoterapistler ve diğer sağlık disiplinlerindeki sağlık çalışanları arasından; anketle ilgili bilgilendirilmiş imzalı onam verenler çalışmaya dahil edilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya 12 merkezden toplam 727 gönüllü dahil edildi. Çalışmaya katılan sağlık personelinin %59,5’i hekim, %31,4’ü hemşire, %5,9’u fizyoterapist ve %3,2’si diğer sağlık disiplinlerindendi. Ankete katılanlardan %79,3’ü KPR hakkında fikri olduğunu belirtti. Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanabilecek hastalıkların başında koroner arter baypas sonrası (%83,8) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%83,2) gelirken; en az uygulanan hastalık ise kalp kapak cerrahisi (%38,9) olmuştur. Ankete katılanların çalıştığı birimde hastalarına KPR konusunda bilgi verme oranı %40,1, fikri olmayanların oranı ise %20,5 idi.

 

Sonuç: Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamalarının yapılabildiği merkezlerde yürütülen bu anket çalışmasında, sağlık çalışanlarının KPR hakkında bilgi sahibi oldukları saptandı. Tüm ülke çapında yapılması durumunda bu düzeyin daha düşük olacağı kanısına varılmıştır. Kardiyopulmoner rehabilitasyon hakkında fikir sahibi olunmasına karşın, detaylı bilgi düzeyinin yetersiz olduğu görülmüştür. Ancak, kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamasının yapıldığı merkez sayısı arttıkça hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının da bu alanda bilgileneceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Words: Cardiac rehabilitation, pulmonary rehabilitation, awareness, knowledge, health professional