Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Tourniquet Paralysis Developed in the Upper Extremity: A Case Report

Rabia Terzi 1 ,Ebru Yaşar 2 ,Apdullah Yıldırım 3
1 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstüriktif, Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.09581

A 51-year-old male patient was operated on for a giant cell tumor (nodular tenosynovitis) in the distal third finger of his left hand. The weakness, developed after the surgery, was diagnosed as tourniquet paralysis upon clinical and EMG findings in which the ulnar, median, and radial nerves were affected. The patient was given a physical therapy and rehabilitation program, and near-complete recovery was detected at the follow-up visit after 3 months. 

 

 


 

Turkish

 

Başlık: Üst Ekstremitede Gelişen Turnike Paralizisi: Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: Turnike paralizi, nöropati, üst ekstremite, EMG, rehabilitasyon

 

Elli bir yaşında erkek hasta, sol el 3. parmak distalinde gelişen dev hücreli tümör-nodüler tenosinovit nedeniyle operasyona alınmıştır. Cerrahi sonrasında sol kolda güçsüzlük gelişmesi üzerine, klinik ve elektromiyografi (EMG) bulgularına dayanılarak ulnar, median ve radial sinirlerin etkilendiği turnike paralizisi düşünülmüştür. Hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programı verilmiş ve hastanın 3 ay sonrasındaki takiplerinde tama yakın düzeyde klinik iyileşme saptanmıştır. A 51-year-old male patient was operated on for a giant cell tumor (nodular tenosynovitis) in the distal third finger of his left hand. The weakness, developed after the surgery, was diagnosed as tourniquet paralysis upon clinical and EMG findings in which the ulnar, median, and radial nerves were affected. The patient was given a physical therapy and rehabilitation program, and near-complete recovery was detected at the follow-up visit after 3 months.

Keywords : Tourniquet paralysis, neuropathy, upper extremity, EMG, rehabilitatio