Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Quality of Life in Patients with Breast Cancer at Early Postoperative Period: Relationship to Shoulder Pain, Handgrip Strength, Disability, and Emotional Status

Özlem Büyükakıncak 1 ,Yeşim Akyol 2 ,Necati Özen 3 ,Yasemin Ulus 2 ,Ferhan Cantürk 1 ,Berna Tander 2 ,Sercan Büyükakıncak 4 ,Ayhan Bilgici 1 ,Ömer Kuru 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.39206

Objective: To assess quality of life (QOL) of patients operated for breast cancer at early periods and to investigate its relationship to pain, handgrip strength (HS), disability, and emotional status.

 

Material and Methods: Ninety-three female patients, operated unilaterally for breast cancer, were included. QOL by Short Form-36 (SF-36), depression by Beck Depression Inventory (BDI), shoulder pain intensity (rest-movement) by visual analog scale (VAS), handgrip strength (HS) by handheld dynamometer, and disability by Shoulder Pain-Disability Index (SPDI) and Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) were evaluated.

 

Results: The mean age of patients was 47.55±8.79 years, and mean time since surgery was 9.52±5.44 months. Shoulder pain during movement-rest was 76.3%-41.9%, and depression of 32.2% was detected. The most affected QOL parameters were found to be general health and functional role. There were negative correlations between SF-36 subgroups scores and pain, SPDI, SDQ, and BDI scores (p<0.05). HS was positively correlated with physical function and physical role (p<0.05).

 

Conclusion: Rehabilitation of patients who undergo breast cancer surgery should be focused on QOL and emotional status. The improvement of shoulder pain, disability, emotional status, and HS may enhance the QOL in these patients at early periods.

 


 

Turkish

 

Başlık: Meme Kanseri Olan Hastalarda Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi: Omuz Ağrısı, El Kavrama Gücü, Dizabilite ve Emosyonel Durum ile İlişkisi

 

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, yaşam kalitesi, depresyon, el kavrama gücü, ağrı, dizabilite

 

Amaç: Meme kanseri cerrahisi geçiren hastalarda, erken dönem yaşam kalitesini (YK) değerlendirmek, YK’nın omuz ağrısı, el kavrama gücü (el KG), dizabilite ve emosyonel durum ile ilişkisini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, tek taraflı meme kanseri cerrahisi geçiren 93 kadın hasta dahil edildi. Yaşam kalitesini Kısa Form-36 (KF-36), depresyon düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), opere edilen tarafta omuz ağrısı (istirahat, hareket), vizüel analog skala (VAS), el KG el dinamometresi, dizabilite Omuz Ağrı Özürlülük İndeksi (OAÖİ) ve Omuz Özürlülük Sorgulaması (OÖS) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47,55±8,79 yıl, operasyon sonrası geçen süre ortalaması 9,52±5,44 ay idi. Hastaların %76,3’ünde hareket, %41,9’unda istirahat sırasında omuz ağrısı, %32,3’ünde ise depresyon tespit edildi. En fazla etkilenen QOL parametresinin, genel sağlık ve fonksiyonel rol olduğu saptandı. KF-36 alt-parametre skorları ile omuz ağrı VAS, OAÖİ, OÖS ve BDÖ skorları arasında negatif korelasyon vardı (p<0,05). El KG ile fiziksel fonksiyon ve fiziksel rol pozitif koreleydi (p<0,05).

 

Sonuç: Meme kanseri cerrahisi geçiren hastaların rehabilitasyonu, YK ve emosyonel durum odaklı olmalıdır. Omuz ağrısı, dizabilite, emosyonel durum ve el KG’nin iyileştirilmesi bu hastalarda YK’yı arttırabilir.

 

Keywords : Breast cancer, quality of life, depression, handgrip strength, pain, disability