Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

The Effect of Body Composition and Hand Grip Strength on Axial Bone Mineral Density in Turkish Postmenopausal Women Aged 50-65 Years: Is Lean Mass a Predictor?

Günşah Şahin 1 ,Hayal Güler 2 ,Melek Sezgin 1 ,İsmet As 3
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi

Amaç: Postmenopozal kadınlarda, vücut kitle indeksi (VKİ), yağsız vücut kütlesi, yağ kütlesi, ve el kavrama gücü, kemik mineral yoğunluğunun (KMY) belirleyicileridir. Bu çalışmanın amacı, 50 yaş ve üstü kadınlarda, VKİ, vücut kompozisyonu, ve el kavrama gücünün, lomber ve femoral boyun bölgesi KMY üzerine etkisini araştırmaktır. 
 

Gereç ve Yöntem: Yaşları 50-65 (55,6±3,9) arasında olan 161 kadın hasta çalışmaya alındı. Kemik mineral yoğunluğu ve vücut kompozisyonu DEXA ile ölçüldü (Norland XR-46). El kavrama gücü JAMAR el dinamometresi ile değerlendirildi. Spearman korelasyon katsayıları hesaplandı. Çeşitli değişkenlerin KMY ile olası ilişkisi açısından multipl lineer regresyon analizi uygulandı.

 

Bulgular: Yağsız vücut kitlesiyle yaş arasında negatif korelasyon saptandı. Yağsız vücut kitlesi lomber ve femur boyun bölgesi ile korele idi. Yağsız vücut kütlesi aynı zamanda el kavrama gücü ve VKİ ile korele idi. El kavrama gücü, yaş ve menopoz süresi ile negatif olarak korele idi. 
 

Sonuç: Yağsız vücut kitlesi ve el kavrama gücünün yaşa bağlı olarak azalması, 50-65 yaş arası kadınlarda KMY azalması ile ilişkilidir. Bu yüzden, bu hastalarda, egzersiz ile yağsız vücut kitlesi arttırılmalıdır. 

Keywords : Hand grip strength, body composition, bone mineral density