Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Nöropatik Ağrılı Onkoloji Hastalarında Pregabalinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hakan Levent Gül 1 ,Sebahattin Erten 2 ,Şule Karabulut Gül 3 ,Davut Dama 1 ,Nurten İnan Aksoy 4
1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.78889

Amaç: Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki bir lezyon nedeniyle ortaya çıkan ağrıdır ve klinik pratikte sık karşılaşılan bir durumdur. Çalışmamızda son yıllarda nöropatik ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olan pregabalin’in onkoloji hastalarındaki etkinliğini LANSS ve VAS ile değerlendirmeyi amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntemler: Nöropatik ağrı tanısı konulan 17’si kadın ve 13’ü erkek olmak üzere toplam 30 onkoloji hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların tedavi öncesi VAS ve LANSS değerleri kaydedildi. Pregabalin tedavisi(300mg/gün) başlanan hastaların 1. ve 3. aylarda VAS ve LANSS değerleri takip edildi.


Bulgular: Gelecek denemeler için, biz; komorbidite, yaşam kalitesi, semptom ve işaretlerin değerlendirilmesi için standart gereçlerin kullanıldığı ve spesifik ilaç tedavi yanıtlarının daha iyi tanımlandığı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmekteyiz.

 

 

Sonuç: Tedavi öncesi VAS ve LANSS değerleri sırası ile 76.83 ve 16.70 olan hastaların, 1. aydaki değerleri 66.16 ve 12.83, 3. aydaki değerleri 46.16 ve 8.93 bulunmuştur. Çalışmamızda son yıllarda farklı kliniklerinnöroloji pratiğinde nöropatik ağrı tedavisinde kullanımı giderek artan pregabalin’in onkoloji hastalarında hem kısa vadede hem de orta vadede oldukça etkili olduğu görülmüştür. 

Keywords : Nöropatik ağrı, tedavi, pregabalin