Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Türk Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz ve Kırık Riskinin Belirlenmesinde COL1A1 Gen Polimorfizminin Rolü

İlknur Saban 1 ,Haydar Gök 2 ,Sena Aydos 3 ,Aynur Karadağ 3 ,Tülin Özkan 3 ,Peyman Yalçın 4 ,Asuman Sunguroğlu 3
1 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.56255

Bazı toplumlarda COL1A1 gen polimorfizmi ile osteoporotik kırıklar arasında ilişki saptanırken, diğerlerinde bu ilişki gösterilememiştir. Bu pilot çalışmada COL1A1 gen polimorfizminin Türk postemenopozal osteoporozlu kadınlarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve vertebral osteoporotik kırık için belirleyici bir faktör olup olmadığı araştırıldı. 170 kadına genetik analiz yapıldı. Bunların 113'ne Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre postmenopozal osteoporoz tanısı konuldu. Kalan 57 kadın kontrol grubu olarak ele alındı. Deneklerde tespit edilen allel oranları önceki çalışmalardaki oranlara benzer ve Hardy Weinberg eşitliğine uyumlu bulundu GG %62.9 (n=107), GT%35.3 (n=60), TT%1.8 (n=3). Ayrıca 49 (%43) hastada radyolojik olarak vertebral kırık tespit edildi. Mevcut veriler dikkate alındığında, COL1A1 gen polimorfizmi ile KMY ve vertebral kırık arasında ilişki olmadığı sonucuna varıldı.

Keywords : COL1A1 geni, polimorfizm, postmenopozal osteoporoz, vertebral kırık, kemik mineral yoğunluğu