Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Muscle Function of Lower Extremities in Children with Lumbar Spina Bifida: Impact on Functional Status

Yasemin Ulus 1 ,Berna Tander 1 ,Yeşim Akyol 1 ,Aykan Ulus 2 ,Burak Tander 3 ,Ömer Kuru 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Department of Nuerosurgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Department of Paediatric Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.29052

Objective: The aim of this study was the evaluation of the impacts of muscle strength, muscle tone, and contractures of the lower extremities on ambulation and functional status in children with spina bifida (SB). The aims of this study were the determination of the demographical and clinical characteristics of Turkish children with spina bifida (SB) and the evaluation of the impacts of the clinical features on ambulation and functional status.

 

Material and Methods: Fifty-four children with SB were included in the study. The Functional Independence Measure for Children (WeeFIM), range of motion in lower extremities, and muscle tone and muscle strength of the lower extremities in all children and the ambulation level of children older than 36 months were evaluated.

 

Results: There were significant differences between the non-ambulant and functional ambulant children older than 36 months in terms of muscle strength and muscle tone (p<0.001). While no significant effects of muscle strength and muscle tone on WeeFIM scores were found (p>0.05), contracture was found to be effective on WeeFIM motor (p=0.001) and WeeFIM cognitive-total (p<0.001) scores by univariate analyses of variance. In children older than 36 months, significant effects of ambulatory status on WeeFIM cognitive (p=0.019) and WeeFIM motor-total (p<0.001) scores were found.

 

Conclusion: Muscle strength and muscle tone of lower extremities may be important for ambulation of children with SB. Ambulatory status and contractures may be important determinants for functional abilities of these children.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: Lomber Spina Bifidalı Çocukların Alt Ekstremite Kas Fonksiyonları: Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi

 

Anahtar kelimeler: Spina bifida, ambulasyon, dizabilite

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı spina bifidalı (SB) çocuklarda alt ekstremitelerin kas gücü, kas tonusu ve kontraktürlerinin ambulasyon ve fonksiyonel durum üzerine etkisinin değerlendirilmesi idi.

 

Gereç ve Yöntemler: Spina bifidalı 54 çocuk çalışmaya alındı. Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (PFBÖ), tüm çocuklarda alt ekstremitelerde eklem hareket açıklığı, alt ekstremitelerin kas tonusu ve kas gücü, 36 aydan büyük çocukların ambulasyon seviyeleri değerlendirildi.

 

Bulgular: Ambule olmayan ve fonksiyonel ambule olan 36 aydan büyük çocuklar arasında kas gücü ve kas tonusu açısından anlamlı fark vardı (p<0,001). Kas gücü ve kas tonusunun PFBÖ skorları üzerine anlamlı etkisi bulunmazken, kontraktür PFBÖ motor (p=0,001) ve PFBÖ kognitif-toplam (p<0,001) skorları üzerine etkisi bulundu. Otuz altı aydan büyük olan çocuklarda, ambulasyonun PFBÖ kognitif (p=0,019) ve PFBÖ motor-toplam (p<0,001) skorları üzerine anlamlı etkisinin olduğu bulundu.

 

Sonuç: Alt ekstremitelerin kas gücü ve kas tonusu, SB’li çocukların ambulasyonunda önemli olabilir. Ambulasyon ve kontraktürler, bu çocukların fonksiyonel yeteneklerinin önemli belirleyicileri olabilirler.

Keywords : Spina bifida, ambulation, disability